History
บริษัท โกลบอล อัลลายแอนซ์ เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2008 ด้วยการตระหนักถึงการนำเสนอสินค้าและการบริการเชิงวิศวกรรมภายใต้แนวความคิด การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์และปรับปรุงเทคโนโลยีด้านการผลิตระบบควบคุม และการบำรุงรักษาในด้านงานอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการนำพลังงานกลับมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีทีมงานที่มีความชำนาญ ได้รับการถ่ายทอดความรู้เฉพาะด้านจากผู้ผลิตสินค้านั้นๆ เพื่อรองรับการให้บริการแก่ลูกค้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นเป้าหมายสำคัญ
Download Company Profile
Our Team
Ravat Podhisita
Managing Director
สิ่งที่สะท้อนถึงบุคลิกภาพ ซึ่งในฐานะผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินและมองเห็นสิ่งที่องค์กรจะต้องทำเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายในอนาคต คือการนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานรองรับกับคำว่า Industrial 4.0 ซึ่งจะต้องเป็นราคาที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของลูกค้า และนำหลักการเชิงวิศวกรรมมาใช้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกับลูกค้า พร้อมทั้งการเป็นผู้นำด้านการบริการที่ยอดเยี่ยมเป็นเลิศเกินความคาดหวังของลูกค้า

 
Our Vision

สิ่งที่บริษัทฯ คาดหวังที่จะเป็นในสายตาของลูกค้า คู่ค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรคือ การเป็นผู้นำในการนำเสนอสินค้าและการบริการ ภายใต้แนวความคิด เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เทคโนโลยีระบบควบคุมด้านการจัดการในงานอุตสาหกรรมต่างๆอย่างครบวงจร พร้อมมองหาโอกาสและช่องทางธุรกิจใหม่ๆเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการสร้างความแตกต่างเพื่อเป็นจุดแข็งและจุดขาย และการหาพันธมิตรคู่ค้าที่มีศักยภาพเพื่อรองรับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 

 

 

Our Mission
หน้าที่ขององค์กรที่ต้องทำโดยเป็นไปตามกรอบคุณค่าของบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นผู้นำตามภารกิจดังกล่าว จึงมีปรัชญาในการดำเนินธุรกิจดังนี้
  1. เน้นการสร้างความชำนาญเฉพาะด้านเพื่อให้เป็นจุดแข็งขององค์กร และครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ตามนโยบาย "GlobalEnergy - GlobalTechnology"

  2. ยืนยันในคำมั่นสัญญากับ "ลูกค้า" ว่าจะต้องได้รับสิ่งที่ "ดีกว่า" เมี่อเทียบกับคู่แข่งขันและเป็นสิ่งที่ดีกว่าที่สามารถจับต้องได้ไม่ใช่แค่ความรู้สึก

  3. We're … THE DIFFERENCE … สร้างความแตกต่างและจุดแข็งที่ดีกว่าคู่แข่งขัน โดยการยึดมั่นในคุณภาพ เทคโนโลยี ระยะเวลาการส่งมอบและการบริการหลังการขาย ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จแบบยั่งยืน

  4. การสร้างความพึงพอใจสูงสุดที่เกินความคาดหวังให้กับลูกค้าและพันธมิตรธุรกิจโดยเท่าเทียมกัน